На сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання продовольчої безпеки України, що обумовлено зростанням цін на енергоносії, високою вартістю виробленої продукції і, як наслідок, скороченням виробництва. Формування високих рівнів урожайності вирощуваних сільськогосподарських культур з відповідними показниками якості неможливе без створення оптимального фону живлення рослин, що забезпечується використанням мінеральних добрив. Бо мінеральні добрива підвищують стійкість рослин до хвороб, сприяють більш швидкому їх дозріванню, створюють сприятливі умови для використання рослинами вологи тощо.

Одночасно слід зазначити, що внесення мінеральних добрив у нормах, які перевищують науково обґрунтовані рівні, є неефективним і часто небезпечним заходом. Надмірні норми мінеральних добрив можуть призводити до таких негативних явищ як засолення, осолонцювання, зафосфачення ґрунтів, підвищення їх щільності, погіршення структурного стану, вимивання елементів живлення та закріплення в ґрунті фосфатів, які не засвоюються.

Україна володіє величезними потужностями виробництва мінеральних добрив, проте одночасно має місце виснаження запасів мінеральної сировини. До того ж виробництво добрив супроводжується утворенням великої кількості відходів, а їх застосування призводить до значних втрат фосфору в результаті закріплення в ґрунті у вигляді недоступних для рослин сполук.

Існуючі види мінеральних добрив, які отримують за допомогою кислотних методів переробки сировини, мають не досить високу концентрацію елементів живлення і низький коефіцієнт використання: азоту і калію – 30-40%, фосфору – 15-20%.

На відміну від мінеральної, органічна та органо-мінеральна системи удобрення характеризуються високою агрохімічною ефективністю і мобілізуючою здатністю щодо незасвоюваних фосфатів, забезпечують бездефіцитний баланс гумусу та елементів живлення. Також до складу органо-мінеральних добрив входять речовини зі стимулюючим ефектом, що додатково забезпечує кращий ріст і розвиток рослин. За структурою органо-мінеральні добрива є пухкими, що сприятливо позначається на водопроникності та здатності ґрунтів утримувати воду, а також запобігає ерозійним процесам.

Покращення водних властивостей ґрунту за внесення органо-мінеральних добрив сприяє акумуляції елементів живлення в орному шарі і виключає можливість їх вимивання в більш глибокі горизонти. Це дозволяє скоротити норми внесення поживних речовин на 25-50%.

Пориста структура органо-мінеральних добрив забезпечує збільшення площі контакту з ґрунтом і кореневою системою рослин і сприяє мобілізації гумусових речовин. Систематичне застосування органо-мінеральних добрив дозволяє підтримувати необхідний для росту й розвитку рослин рівень гумусу, макро- і мікроелементів у ґрунті.

Дослідження Ю. М. Оліфіра і співавторів, проведені на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Західного Лісостепу, засвідчили про позитивний вплив органо-мінерального добрива «Екобіом» на врожайність та якість бульб картоплі, а також збільшення вмісту поживних речовин в орному шарі ґрунту. Дія «Екобіому» за вмістом біогенних елементів живлення в ґрунті впродовж усього вегетаційного періоду не поступалася сумісній дії гною і мінеральних добрив.

Дослідження С. Е. Дегодюка і співавторів  з органо-мінеральними біоактивними добривами «Екобіом-Ф», органо-мінеральними добривами «Добрі добрива» та «Вітафілд», які проводили на сірому лісовому ґрунті за вирощування кукурудзи на зерно, показали, що вміст у ґрунті рухомого фосфору та обмінного калію суттєво зростав, порівняно з контролем без добрив, і особливо за внесення добрив «Екобіом-Ф».

Позитивний вплив зареєстрованих органічних і органо-мінеральних добрив на продуктивність рослин і родючість ґрунтів доведений багатьма науковцями на різних сільськогосподарських культурах. Щороку кількість таких добрив зростає, а форми їх складових компонентів удосконалюються. Саме до таких добрив належать органо-мінеральні добрива «Help Rost», «Органік Д-2М» і органічне добриво «Українські гумати».

Мета досліджень: визначити вплив органічних і органо-мінеральних добрив на продуктивність короткоротаційної зерно-кормової сівозміни.

Умови та методи досліджень. Дослідження проводили у 2016-2018 рр. на осушуваних дерново-підзолистих глейових ґрунтах Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції за методикою Б. А. Доспєхова.

Вивчали ефективність органо-мінеральних добрив «Help Rost», «Органік Д-2М» і органічного добрива «Українські гумати».

Органо-мінеральне добриво «Help Rost» характеризується швидким і ефективним впливом на живлення культури завдяки правильному поєднанню макроелементів в хелатній, легкозасвоюваній для рослин формі, а також комплексному складу амінокислот. Добриво сприяє формуванню потужної кореневої системи, збільшенню кількості продуктивних стебел і площі листкової поверхні, забезпечує рівномірне цвітіння, впливає на покращення показників якості, знижує ураженість рослин хворобами.

Органо-мінеральне добриво «Органік Д-2М» виготовлене на основі органічних кислот. Його застосування дозволяє забезпечити оптимальне живлення сільськогосподарських культур, знизити шкідливий вплив високих доз NPK, пестицидів, отрутохімікатів та радіонуклідів, підвищити врожайність сільськогосподарських культур, їх якісну цінність, покращити родючість ґрунту та забезпечити екологічну безпеку. На відміну від класичних добрив, добриво «Органік Д 2-М» має низку переваг:

► комплексне, збалансоване за поживними речовинами добриво;

► елементи живлення містяться в легкозасвоюваній для рослин формі;

► придатність для багатостороннього використання (живлення рослин, оброблення насіння та розсади);

► сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насіння;

► стимулює бульбоутворення та ріст і розвиток рослин;

► підвищує імунітет рослин до різних захворювань;

► зменшує вміст нітратів у плодоовочевій продукції;

► призупиняє надходження важких металів і радіонуклідів до рослини;

► підвищує мікробіологічну активність ґрунту;

► відсутність в складі добрива канцерогенів;

► практично необмежений термін зберігання без втрат поживних речовин та інших позитивних властивостей;

► висока технологічність використання.

Добриво «Органік Д 2-М» має рідку форму, темно- або світло-жовтого кольору, об’ємна вага продукту – 0,9-0,97 т/м3.

За своїми агрохімічними властивостями добриво містить макро- (азот, фосфор, калій, кальцій, магній) та мікроелементи (мідь, цинк, бор, молібден, марганець, залізо, кобальт).

Основні хімічні показники добрива: рН вод. 6,5-7,5, вміст органічної речовини – 65-70%, загального азоту – 2,0-3,0%, фосфору – 1,7-2,8%, калію – 1,3-2,0%, кальцію – 2,0-6,0%.

Витяжка гумату калію з бурого вугілля ТМ «Українські гумати» являє собою органічне добриво на основі гумінової та фульвової кислот з комплексом мінеральних речовин. Вміст солей гумінових і фульвових кислот становить понад 70% (в перерахунку на суху речовину). Переваги добрива дозволяють використовувати його для вирощування різних культур згідно з розробленими технологіями, підвищити якість врожаю, рентабельність бізнесу та отримати натуральну екологічну продукцію. Завдяки високій концентрації діючих речовин добриво «Українські гумати» має дуже низькі норми внесення:

► розпилення по листу – 0,15 л/га;

► протравлення насіння – 0,2 л/т;

► післязбиральний обробіток – 0,4 л/га.

Результати досліджень. У контрольному варіанті без внесення добрив одержали 2,97 т зернових одиниць з гектара сівозмінної площі, що є мінімальним показником у досліді (табл. 1). По фону післядії заробки зеленої маси однорічних трав (фон1) збільшення продуктивності становило 0,65 т з. од./га або 21,9%. Проведення позакореневих підживлень органічним і органо-мінеральними добривами по фону1 забезпечило продуктивність сівозміни на рівні 3,82-4,05 т з. од./га. Це більше, ніж у контрольному варіанті досліду, на 0,85-1,08 т з. од./га або 28,6-36,4%. Збільшення продуктивності, порівняно з фоном1, становило 0,20-0,43 т з. од./га або 5,5-11,9% (рис. 1). Наведена діаграма чітко ілюструє перевагу органо-мінерального добрива «Органік Д-2М».

Таблиця 1 – Продуктивність короткоротаційної зерно-кормової сівозміни (2016-2018 рр.), т з. од./га

Рис. 1. Приріст продуктивності зерно-кормової сівозміни до фону післядії заробки зеленої маси однорічних трав

Основне внесення органічних добрив (гною у нормі 12,5 т/га) виявилося більш ефективним, ніж післядія заробки зеленої маси однорічних трав. У даному варіанті досліду (фон2) одержали 4,25 т з. од./га, що перевищило контрольний варіант досліду на 1,28 т з. од./га або 43,1%. Проведення позакореневих підживлень добривами, які були поставлені на вивчення, забезпечило додатково 0,25-0,54 т з. од./га або 5,9-12,7% (рис. 2).

Рис. 2. Приріст продуктивності зерно-кормової сівозміни до фону внесення гною

Серед досліджуваних добрив найкращим чином по фону внесення гною, так само як і по фону післядії заробки зеленої маси однорічних трав, зарекомендувало себе органо-мінеральне добриво «Органік Д-2М».

Максимальний збір зернових одиниць у досліді визначено у варіантах основного внесення мінеральних добрив (190 NРК) по фону післядії заробки зеленої маси однорічних трав. Приріст збору зернових одиниць до контрольного варіанту досліду без внесення добрив коливався в межах 1,45-1,84 т з. од./га або 48,8-62,0%. Абсолютний максимум у досліді по збору зернових одиниць забезпечило проведення по фону3 позакореневих підживлень органо-мінеральним добривом «Органік Д-2М». Приріст до мінерального фону живлення становив 0,39 т з. од./га або 8,8% (рис. 3), до контролю без добрив – 1,84 т з. од./га або 62,0%.

Економічна ефективність використання комплексних систем удобрення сільськогосподарських культур (у нашому випадку це зерно-кормова сівозміна на осушуваних дерново-підзолистих глейових ґрунтах) тісно залежить від вартості добрив та від кратності їх позакореневого внесення та за потреби оброблення посівного матеріалу (табл. 2).

Умовно чистий прибуток зі збільшенням урожайності та зниженням затрат зростає. Органо-мінеральні добрива впливають на покращення якості сільськогосподарської продукції (за рахунок збалансованого живлення комплексом поживних речовин), а відтак збільшують вартість насіннєвого матеріалу, що впливає на збільшення прибутку від реалізації насіння.

Рис. 3. Приріст продуктивності зерно-кормової сівозміни

до фону внесення мінеральних добрив

Таблиця 2 – Економічна ефективність систем удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві на осушуваних

дерново-підзолистих глейових ґрунтах (2016-2018 рр.)

 

Висновки. Продуктивність сівозміни з використанням для позакореневого підживлення комплексних добрив зростала на фонах основного удобрення з використанням гною, сидеральних культур та мінеральних добрив. Серед комплексних добрив найкраще себе виявило органо-мінеральне добриво «Органік Д-2М». Приріст збору зернових одиниць з гектара сівозмінної площі знаходився на рівні 1,08 (сидеральний фон), 1,28 (органічний фон) та 1,84 т з. од./га (мінеральний фон). За проведення позакореневих підживлень органо-мінеральним добривом «Органік Д-2М» отримано максимальний у досліді умовно чистий прибуток – 109,91 (сидеральний фон), 184,92 (органічний фон) і 176,83 $/га (мінеральний фон).